३. ऋणपत्र निष्कासन गरी राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकार

३. ऋणपत्र निष्कासन गरी राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकार

(१) नेपाल सरकारले सरकारी वित्तको समुचित परिचालन गर्नको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यक सम्झेको परिमाणमा एकै पटक वा पटक पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी राष्ट्र ऋण उठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निष्कासन गरिने ऋणपत्रको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि र ब्याजको दर नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(३) ऋणपत्रको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि र ब्याजदर सम्बन्धमा बैङ्कले समय समयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय तथा सुझाव दिनेछ ।

(४) ऋणपत्रको सम्बन्धमा जारी गरिने ब्याज भुक्तानी पूर्जा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।