४. ऋणपत्रको साँवा र ब्याज भुक्तानी

४. ऋणपत्रको साँवा र ब्याज भुक्तानी

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका ऋणपत्रको साँवा ब्याज भुक्तानी देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क) स्टकको साँवा ब्याज भुक्तानी बैङ्कको खातामा सो स्टक जसको नाममा दर्ता छ निज धनीलाई,

(ख) प्रमिशरी नोटको साँवा ब्याज भुक्तानी सो प्रमिशरी नोटको धनी वा त्यस्तो धनीबाट त्यस्तो प्रमिशरी नोट दरपीठद्वारा नामसारी भएको अन्तिम व्यक्तिलाई,

(ग) बियरर बण्डको साँवा ब्याज भुक्तानी सो बियरर बण्डको प्रमाणपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई, र

(घ) प्राईज बण्डको साँवा भुक्तानी सो प्राइज बण्डको प्रमाणपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्राईज बण्डको प्रमाणपत्र लिई आउने व्यक्तिलाई दिइने ब्याज भुक्तानी तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(३) कुनै पनि ऋणपत्रको साँवा र ब्याजको भुक्तानी नेपाली रूपैयाँमा गरिनेछ ।