६. राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन सम्झौता

६. राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन सम्झौता

राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र बैङ्कबीच समय समयमा आवश्यक सम्झौता गरिनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सोही सम्झौताको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ ।