९. सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाले खरिद गरेको ऋणपत्र

९. सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाले खरिद गरेको ऋणपत्र

(१) कुनै सरकारी कार्यालयले नेपाल सरकारको अनुमति लिई ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछ । यसरी खरिद गरेको ऋणपत्र सो कार्यालयको नाममा रहनेछ ।

(२) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थाले ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछ । यसरी खरिद गरेको ऋणपत्र सो संस्थाको नाममा रहनेछ ।

(३) कानून बमोजिम दर्ता नभएका कुनै गुठीले कुनै ऋणपत्र खरिद गर्न चाहेमा सो गुठीका सदस्यहरूले बैङ्कको स्वीकृति लिई आफ्नोे आपसका शर्त बैङ्कमा दर्ता गराई कुनै एक व्यक्तिको नामबाट स्टकको रूपमा ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछ । त्यसरी आपसको शर्त दर्ता गराएको रहेछ भने यस ऐनको अरू दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले सोही शर्त बमोजिम कारबाही गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कुनै सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था वा गुठीको नाममा कुनै ऋणपत्र रहेकोमा सो कार्यालय वा संस्था वा गुठी अरू कुनै कार्यालय वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

संस्था वा गुठीसँग गाभिएमा वा खारेज वा विघटन भएमा सो हुनु पूर्व त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा वा ब्याज लिने अवधि अगावै ऋणपत्रको हकवालाले आफ्नो हकको प्रमाण सहित नामसारीको लागि बैङ्कमा निवेदन दिएमा बैङ्कले सम्बन्धित हकवालाको नाउँमा नामसारी गरी दिनेछ ।