२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—

(क) “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ ।

(ख) “राष्ट्र ऋण” भन्नाले दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले उठाएको ऋण सम्झनु पर्छ ।

(ग) “ऋणपत्र” भन्नाले दफा ३ बमोजिम निष्कासन भएका देहायका ऋणपत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले ब्याज भुक्तानी पुर्जालाई समेत जनाउँछ :-

(१) स्टक,

(२) प्रमिशरी नोट,

(३) बियरर बण्ड,

(४) प्राईज बण्ड, र

(५) बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई ऋणपत्र भनी तोकिदिएको अन्य कुनै ऋणपत्र ।

(घ) “स्टक” भन्नाले बैङ्कको खातामा दर्ता रहने र दर्ता गराई नामसारी गर्नु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “प्रमिशरी नोट” भन्नाले दरपीठ गरी नामसारी गर्न सकिने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ट्रेजरी बिल समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “बियरर बण्ड” भन्नाले ऋणपत्रको प्रमाणपत्र लिई आउनेलाई भुक्तानी दिनु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(छ) “प्राईज बण्ड” भन्नाले धनीले ब्याजको रकममध्ये सबै वा केही चिठ्ठाद्वारा तोकिएबमोजिम पाउने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ज) “धनी” भन्नाले ऋणपत्र खरिद गरी ऋणपत्रमा हक प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारले ऋणपत्रमा हक प्राप्त गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(झ) “तोकिएको ” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।