Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—

(क) “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ ।

(ख) “राष्ट्र ऋण” भन्नाले दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले उठाएको ऋण सम्झनु पर्छ ।

(ग) “ऋणपत्र” भन्नाले दफा ३ बमोजिम निष्कासन भएका देहायका ऋणपत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले ब्याज भुक्तानी पुर्जालाई समेत जनाउँछ :-

(१) स्टक,

(२) प्रमिशरी नोट,

(३) बियरर बण्ड,

(४) प्राईज बण्ड, र

(५) बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई ऋणपत्र भनी तोकिदिएको अन्य कुनै ऋणपत्र ।

(घ) “स्टक” भन्नाले बैङ्कको खातामा दर्ता रहने र दर्ता गराई नामसारी गर्नु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “प्रमिशरी नोट” भन्नाले दरपीठ गरी नामसारी गर्न सकिने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ट्रेजरी बिल समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “बियरर बण्ड” भन्नाले ऋणपत्रको प्रमाणपत्र लिई आउनेलाई भुक्तानी दिनु पर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(छ) “प्राईज बण्ड” भन्नाले धनीले ब्याजको रकममध्ये सबै वा केही चिठ्ठाद्वारा तोकिएबमोजिम पाउने ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ज) “धनी” भन्नाले ऋणपत्र खरिद गरी ऋणपत्रमा हक प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारले ऋणपत्रमा हक प्राप्त गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(झ) “तोकिएको ” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।