५. राष्ट्र ऋणको व्यवस्थापन

५. राष्ट्र ऋणको व्यवस्थापन

(१) राष्ट्र ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको तर्फबाट बैङ्कले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्दा बैङ्कले आवश्यक खाताहरू राख्ने, राष्ट्र ऋणको स्थिति बारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्ने र तत्सम्बन्धमा समय समयमा बैङ्कले आवश्यक सम्झेको राय तथा सुझाव नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्दा बैङ्कले आवश्यक पर्ने प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको व्यवस्था गर्नेछ । यसरी व्यवस्था गरिने प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।