२०. नियम बनाउने

२०. नियम बनाउने

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले बैङ्कको राय लिई आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरेर देहायका सबै वा कुनै विषयमा नियम बनाउन सकिनेछ :-

(क) ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तरिका बारे,

(ख) ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि, शर्त र सुविधा बारे,

(ग) नेपाल सरकारले निष्कासन गर्ने विभिन्न ढाँचा र तरिकाका ऋणपत्रहरूको नामसारी गर्ने तरिका बारे,

(घ) ऋणपत्रको ब्याजको भुक्तानी दिने तरिका र ढाँचा बारे,

(ङ) ऋणपत्रको प्रतिलिपि दिने शर्त तथा दस्तुर बारे,

(च) दफा १७ बमोजिम गर्ने कामको तरिका, शर्त तथा दस्तुर बारे,

(छ) ऋणपत्रसम्बन्धी कागजातहरू सनाखत गराउने बारे,

(ज) लेख्न, पढ्न नजान्ने ऋणपत्रका धनीको निमित्त ऋणपत्र खाता सञ्चालन गर्ने बारे,

(झ) ऋणपत्रसम्बन्धी खाता, कागजात हेर्न दिने अवस्था, तरिका र शर्त बारे,

(ञ) ऋणपत्रको धनी मनोनीत गर्ने तरिका बारे,

(ट) संरक्षक धनी मनोनीत गर्ने बारे,

(ठ) ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन बारे, र

(ड) यस ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने काम सुचारूरूपले चलाउनको निमित्त गर्नु पर्ने अन्य कुनैकाम बारे ।