१४. दण्ड सजाय

१४. दण्ड सजाय

(१) कुनै व्यक्तिले कुनै ऋणपत्रमा आफ्नोे वा अरू कसैको नभएको हक कायम गराउने नियतले यस ऐनबमोजिम बैङ्कका अधिकृत समक्ष जानी जानी झुट्टा विवरण पेश गरेमा निजलाई बढीमा सो ऋणपत्रमा तोकिएको साँवा ब्याज बमोजिमसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा बैङ्कले आवश्यक छानबिन गर्न एकजना अधिकृत तोक्नेछ र निजले आवश्यक छानबिन गरी बैङ्कको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।