१५. ऋणपत्रसम्बन्धी लिखतहरूको गोप्यता

१५. ऋणपत्रसम्बन्धी लिखतहरूको गोप्यता

बैङ्कमा रहेको ऋणपत्रसम्बन्धी व्यक्तिगत खाता तथा कागजातहरू गोप्य रहनेछन् । नेपाल सरकार वा अदालतको आदेश वा फौजदारी अपराधको सिलसिलामा प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ वा अनुसन्धान गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीको लिखित अनुरोध बिना यस्ता कागजात कसैलाई देखाउन वा पेश गर्न बैङ्क बाध्य हुने छैन ।