८. इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था

८. इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था

धनीले आफ्नो शेषपछि ऋणपत्रको सम्बन्धमा कसैलाई इच्छाउन चाहेमा बैङ्कले तोकिए बमोजिमको इच्छापत्र बनाई दिनेछ र सोही इच्छापत्र बमोजिम बैङ्कले ऋणपत्रको साँवा ब्याजको भुक्तानी दिनेछ ।