बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२

बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२

प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति                -२०७२।०४।१८

संशाेधन गर्ने एेन

१. केही नेपाल एेन संशाेधन गर्ने एेन, २०७२                       -२०७२।११।१३

२.  नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       -२०७५।११।१९

सम्वत् २०७२ काे एेन नं. ४

बाेक्सिकाे अाराेप सम्बन्धी कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे एेन

कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै किसिमले यातना दिने जस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासको रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण गर्न र सो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्र्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले  यो ऐन बनाएको छ ।