सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली,२०७२

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली,२०७२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७२।०९।१४
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरु बनाउको छ ।