परिच्छेद–२ संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र र त्यसको प्रयोग

परिच्छेद–२ संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र र त्यसको प्रयोग

३. संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषयः  (१) देहायका विषयहरु इजलासबाट हेरिने छन्ः
(क) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गतको निवेदन,
(ख) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मुद्दा,
(ग) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दा यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक इजलासबाट हेरिनेछ ।
(३) उपनियम (१) अन्तर्गत पर्ने विषयसँग सम्बन्धित अन्य निवेदनपत्र समेत इजलास समक्ष पेश गरिनेछ ।

४. अधिकारक्षेत्रको प्रयोगः  (१) इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरुबाट सामूहिक रुपमा गरिनेछ ।
(२) इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम न्यायाधीशले व्यक्त गरेको रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरुको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ ।
(४) इजलासले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विवाद निरुपणको क्रममा आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

५. निर्णय अन्तिम हुनेः  (१) इजलासको मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहो¥याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने छैन ।
(२) इजलास समक्ष पेश भएको कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध प्रश्न समेत समावेश भएको रहेछ भने मुद्दामा निहित रहेका सबै प्रश्नमा इजलासको अन्तिम निरुपण गर्न सक्नेछ ।
(३) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै मुद्दासँग परस्पर अन्तरप्रभावी कुनै अर्को मुद्दा अदालतको अन्य इजलासमा विचाराधीन रहेको र सो मुद्दाको समेत एकैसाथ निरुपण हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा त्यस्तो मुद्दा आफू समक्ष विचाराधीन मुद्दाको साथ राखी निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(४) इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा नियम ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ ।