परिच्छेद – ३ रजिष्ट्रार, महाशाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद – ३ रजिष्ट्रार, महाशाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार

६. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै मुद्दा र सो सँग सम्बन्धित लिखतहरु दर्ता गर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखतहरु मगाउने र पेश गर्न लगाउने,
(ग) इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम सूचना म्याद जारी गर्ने र तामेल भइआएको म्याद सूचना रीतपूर्वक भए नभएको जाँची वेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने,
(घ) इजलासबाट भएको निर्णय वा आदेश बमोजिमका कामहरु गर्ने,
(ङ) इजलासमा तोकिएका कर्मचारी र प्रशासकीय व्यवस्थाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको कुनै मुद्दाको लिखत कानून बमोजिम रीत नपुगेको वा कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा प्रष्ट नभएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिखतलाई दरपीठ गर्न सक्नेछ ।
(३) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले गरेको आदेश उपर पन्ध्र दिनभित्र उजुरी लाग्न सक्नेछ र त्यस्तो उजुरी इजलास समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

७. अधिकार प्रत्यायोजनः  रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार इजलाससँग सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, उपरजिष्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।

८. मुद्दा महाशाखा र फाँटः  (१) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो सम्पन्न गर्न अदालतमा छुट्टै मुद्दा महाशाखा स्थापना गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना गरिएको महाशाखा अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार मुद्दा दर्ता शाखा, मुद्दा शाखा र फाँट रहनेछन् ।

९. महाशाखा प्रमुख तोक्न सक्नेः  (१) इजलासबाट हेरिने मुद्दा व्यवस्थापनको लागि रजिष्ट्रारले अदालतको सहरजिष्ट्रारलाई महाशाखा प्रमुखको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।
(२) आफ्नो महाशाखा अन्तर्गतका शाखा तथा फाँटहरुको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो, स्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु गराउनु
उपनियम (१) बमेजिम तोकिएको महाशाखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) मा लेखिएका काम कर्तव्यका अतिरिक्त महाशाखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएका कमहरु गर्ने, र
(ख) इजलासको काम सुचारु रुपले चलाउन रजिष्ट्रारलाई सल्लाह, सहयोग दिने ।

१०. शाखा प्रमुख र कर्मचारी तोक्न सक्नेः  (१) इजलासबाट हेरिने मुद्दाको फाँट सञ्चालनका लागि रजिष्ट्रारले अदालतको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीलाई शाखा प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको शाखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) आफूलाई तोकिएको शाखामा मातहत कर्मचारीहरुबाट हुने काम, कारबाहीको निरीक्षण, अनुगमन गरी प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने,
(ख) इजलासबाट भएको आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने,
(ग) रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएको अन्य काम गर्ने ।
(३) मुद्दा शाखामा रही काम गर्न रजिष्ट्रारले अदालतको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत र फाँट अधिकृतलाई सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी तोक्न सक्नेछ ।
(४) सम्बन्धित शाखामा नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामका अतिरिक्त शाखा प्रमुख वा महाशाखा प्रमुख वा रजिष्ट्रारबाट लिखित वा मौखिक रुपमा निर्देशन गरिए बमोजिमको कम गर्नु उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको अधिकृत र अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

११. इजलास अधिकृत र कर्मचारी तोक्न सक्नेः (१) इजलासमा रही काम गर्ने गरी रजिष्ट्रारले उपलब्ध भएसम्म संवैधानिक कानूनमा स्नात्तकोत्तर उपाधि हासिल गरेका अदालतका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कम्तीमा दश जना अधिकृतलाई इजलास अधिकृतको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएका अधिकृतले सामान्यतः देहायको काम गर्नु पर्नेछः –
(क) इजलासमा पेश हुने मुद्दाहरुको मिसिल जिम्मा लिई इजलासमा मुद्दा सुनाउने,
(ख) सुनुवाई भएका मुद्दाको फैसला वा आदेश तयार गर्ने कार्यमा न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने,
(ग) इजलासमा पेश हुने मुद्दा र तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणहरु सम्बन्धित सबैलाई जानकारी हुने गरी वेबसाइटमा राख्ने,
(घ) नियम १२ बमोजिमको अनुसन्धान र विज्ञ समूहसँग समन्वय गरी फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न सहयोगी हुने अनुसन्धानमूलक सामग्री सङ्कलन गर्ने,
(ङ) इजलास व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।
(३) इजलासको कार्य सञ्चालनको लागि इजलास अधिकृतलाई सहयोग गर्न रजिष्ट्रारले अदालतका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कम्तीमा पाँच जना अधिकृत कर्मचारी खटाउन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीले सम्बन्धित इजलास अधिकृतलाई इजलासको व्यवस्थापन तथा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्ने काममा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(५) इजलासबाट भएका आदेश र फैसलाको पूर्ण पाठ टाइप गर्न रजिष्ट्रारले आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर अपरेटर तथा इजलास र इजलास
अधिकृत कक्षको कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार कार्यालय सहयोगी खटाउन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीले सम्बन्धित इजलास अधिकृतले तोके बमोजिम काम गर्नु पर्नेछ ।