परिच्छेद–४ अनुसन्धान तथा विज्ञ समूह

परिच्छेद–४ अनुसन्धान तथा विज्ञ समूह

१२. अनुसन्धान तथा विज्ञ समूहः  (१) प्रधान न्यायाधीशले इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हेरिने मुद्दासँग सम्बन्धित संवैधानिक कानून, संघीयता, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, प्रदेशहरुको अधिकारक्षेत्र र सिमाङ्कन, कर र राजश्व तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान तथा विज्ञ समूह गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने अनुसन्धान समूह वा विज्ञले प्रधान न्यायाधीशले निर्देशन दिए बमोजिमका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन वा राय सुझाव दिनुपर्नेछ ।