परिच्छेद–८ म्याद, तारिख र पेशी व्यवस्थापन

परिच्छेद–८ म्याद, तारिख र पेशी व्यवस्थापन

२२. म्याद र तारिखः  ९१० इजलासबाट हेरिने निवेदन वा मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा बाटाको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिइनेछ ।
(२)उपनियम (१) बमोजिमको म्याद तथा इजलासबाट हेरिने मुद्दामा तोकिएको तारिख थाम्न पाइने छैन ।
तर,
(क) काबू बाहिरको परिस्थिति परी म्याद वा तारिख गुज्रन गएमा एक पटकसम्म बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद वा तारिख थामिन सक्नेछ ।
ख) संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम दायर भएको निवेदनमा निवेदकले तारिख गुजारे पनि निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक प्रश्नको निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

२३. पेशीको तारिखः  (१) इजलासबाट हेरिने मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको दिनमा इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पेशी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको दिनमा मुद्दाको सुनुवाई गर्ने गरी रजिष्ट्रारले मुद्दामा पेशी तारिख तोक्न लगाउनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको तारिख अनुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची प्रकाशन गरिनेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढेको मुद्दा इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक स्थगित गर्न पाइने छैन ।