भाग १४ – महान्यायाधिवक्ता

भाग १४ – महान्यायाधिवक्ता

७९. महान्यायाधिवक्ताः

(१) नेपालका एक  महान्यायाधिवक्ता हुनेछन् जसलाई श्री ५ बाट नियुक्त गरिबक्सनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुने छैन ।

(३) महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।तर देहायको अवस्थामा निज आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् :–

(क) श्री ५ का समक्ष पेश गरिएको लिखित राजीनामा मौसूफबाट स्वीकृत भएमा वा

(ख) श्री ५ बाट हटाइबक्सेमा ।

(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ । त्यसरीनिर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिवक्से बमोजिम हुनेछ ।

८०. महान्यायाधिवक्ताको कामः संवैधानिक र कानूनी विषयमा राय सल्लाह मागिएमा श्री ५ , श्री ५कोसरकार वा श्री ५ बाट तोकिवक्सेका अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु र यो संविधान वा तत्कालप्रंचलित अन्य कानून बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको अरु काम गर्नु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ । उक्त काम गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई अधिराज्यको सबै अदालतमा उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।