परिच्छेद–११ विविध

परिच्छेद–११ विविध

३०. अन्य कानून लागू हुनेः यस नियममा उल्लेख भएको जति कुरा यसै नियम बमोजिम र यस नियममा उल्लेख नभएको अन्य कुरामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।

३१. खारेजीः  (१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ खारेज गरिएको छ ।
(२) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा ठाउँठाउँमा उल्लेख भएको “विशेष इजलास” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।