नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९

नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९

श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत मिति ः
२०५९।४।२१
नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल फार्मेसी
परिषदले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।