६. आफूखुश गर्न पाउने :

६. आफूखुश गर्न पाउने :

प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा गरिरहनु नपर्ने, आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफू खुश गर्न पाउनेछ ।