परिच्छेद – २ नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – २ नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

२.१ नाम दर्ता तथा पुनः नामनाम दर्ता दस्तुर ः (१) परिषदमा फार्मेसी व्यवसायीको नाम
दर्ता गर्नको लागि अनुसूची–१ मा तोके बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) परिषदमा नाम दर्ता भई एनेको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क),
(ख) वा (ग) बमोजिम परिषदको दर्ता किताबबाट नाम हटेकोमा पुनः नाम दर्ता गर्नको
लागि शुरु नाम दर्ता दस्तुर सरहको दर्ता दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

२.२ नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिने ः (१) फार्मेसी व्यवसाय गर्नको लागि दर्ता किताबमा
आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहने फार्मेसी व्यवसायीले अनुसूची – २ बमोजिमको ढाँचामा
परिषदमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिँदा फार्मेसी व्यवसायीले आफ्नो शैक्षिक
योग्यता वा उपाधि तथा त्यस्तो शैक्षिक योग्यता वा उपाधिको सम्बन्धमा आधिकारिक
निकायबाट दिइएको कागजात, नियम २.१ बमोजिम निर्धारित नाम दर्ता दस्तुर,
अनुसूची – ३ बमोजिमको प्रतिज्ञापत्र र परिषदले तोकेको अन्य कागजातका अतिरिक्त
नेपाली नागरिक भए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र गैर नेपाली नागरिक भए राहदानी
वा निजको परिचय जनिने गरी सरकारी निकायबाट जारी भएको परिचयपत्र तथा निजले
जुन संस्थामा काम गर्न चाहेको हो सो को प्रमुखले निजले सो संस्थामा काम गर्नुपर्ने
कारण, अवधि आदि खुलाई निजको नाम दर्ताको लागि गरिदिएको सिफारिशपत्र समेत
संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

२.३ दरखास्त उपर जाँचबुझ, छानविन र सिफारिशको अवधि ः दरखास्तवालाबाट नाम
दर्ताको लागि प्राप्त हुन आएको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित
विषय समितिले छानविन तथा परिषदमा सिफाशि गर्ने कुल अवधि सामान्यतया बढीमा
तीन महिनाको हुनेछ ।

२.४ नाम दर्ताको निर्णय, दर्ता नवीकरण र दर्ता किताब ः (१) ऐनको दफा १५ बमोजिम
परिषदले नाम दर्ता गर्ने निर्णय गरेको फार्मेसी व्यवसायीको नाम रजिष्ट्रारले अनुसूची–४
बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यस्तो फार्मेसी व्यवसायीलाई अनुसूची–५
बमोजिमको ढाँचामा नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(२) कुनै गैर नेपाली फार्मेसी व्यवसायीले नेपाल अधिराज्यभित्रको कुनै संस्थामा
फार्मेसी व्यवसाय गर्नको लागि दर्ता किताबमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) गैर नेपाली फार्मेसी व्यवसायीले परिषदले तोकेको अवधिभर परिषदले
तोकेको हदसम्मको मात्र फार्मेसी व्यवसाय गर्न पाउनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम गैर नेपाली फार्मेसी व्यवसायीको नाम दर्ता गर्दा
नेपाल अधिराज्यमा बढीमा दुई वर्षको लागि फार्मेसी व्यवसाय गर्न पाउने गरी परिषदमा
नाम दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम अवधि तोकी नाम दर्ता गराएको गैर नेपाली
फार्मेसी व्यवसायीले आफ्नो नाम दर्ताको नवीकरण गराउन चाहेमा निजको नाम दर्ताको
अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा पैँतीस दिन अगावै दर्ता नवीकरणको लागि अनुसूची–१
मा ताकेबमोजिमको दस्तुर सहित परिषदमा दरखास्त दिनु पर्नेछ र त्यस्तो दरखास्त
परेपछि परिषदले आवश्यक देखेमा एकपटकमा एक वर्षमा नबढ्ने गरी निजको नाम दर्ता
नवीकरण गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(६) दर्तावाला गैर नेपाली फार्मेसी व्यवसायीको नाम दर्ताको म्याद समाप्त
हुनुभन्दा पैँतीस दिन अगावै निजले दर्ता नवीकरणको लागि परिषद समक्ष दरखास्त
नदिएमा वा नाम दर्ता वा दर्ता नवीकरणको म्याद समाप्त नभएकै अवस्थामा पनि निज
कार्यरत संस्थामा निजको सेवा अवधि समाप्त भएमा वा निजले त्यस्तो संस्थामा काम
गर्न छाडेमा निजको नाम दर्ता स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम दर्ता खारेज भएमा तिरिसकेको नाम दर्ता वा दर्ता
नवीकरण दस्तुर फिर्ता हुनेछैन ।
(८) गैर नेपाली फार्मेसी व्यवसायीको नाम दर्ता र दर्ता नवीकरण सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था परिषदले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२.५ नाम दर्ता नभएको जानकारी दिने ः नाम दर्ताको लागि परिषदमा दिएको दरखास्त
उपर कारवाही हुँदा परिषदले कुनै कारणवश त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने
गरी निर्णय गरेमा रजिष्ट्रारले अनुसूची– ६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित
दरखास्तवालालाई सोको जानकारी दिनुपर्नेछ ।

२.६ दस्तुर फिर्ता नहुने ः नियम २.५ बमोजिम परिषदले दर्ता किताबमा दरखास्तवालाको
नाम दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा नाम दर्ताको लागि तिरिसकेको दस्तुर फिर्ता हुनेछैन ।