परिच्छेद – ४ दर्ता किताबबाट नाम हटाउने, निलम्बन र पुनः नाम दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि

परिच्छेद – ४ दर्ता किताबबाट नाम हटाउने, निलम्बन र पुनः नाम दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि

४.१ जाँचबुझ समिति ः दर्तावाला कुनै फार्मेसी व्यवसायीले नियम ३.१ बमोजिमको
व्यावसायिक आचरण पालना नगरेको वा ऐनको दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड (ङ)
बमोजिम दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराएको भन्ने कुरा कुनै माध्यमबाट परिषदलाई
जानकारी हुन आएमा परिषदले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश
गर्न परिषदको कुनै एक सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति
गठन गर्नेछ ।

४.२ बयान गराउने तथा सबुत प्रमाण पेश गर्न लगाउने ः व्यावसायिक आचरण पालना
नगरेको वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नाम दर्ता गराएको
आरोप लागेको व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले बयान गराउन र निज उपर लागेको
आरोपको विरुद्ध सबुत प्रमाणहरु पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

४.३ सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने ः (१) व्यावसायिक आचरण पालना नगरेको वा ऐनको
दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नाम दर्ता गराएको आरोप लागेको
व्यक्ति उपर छानविनको क्रममा जाँचबुझ समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गर्न
लागेको कारण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो सफाई पेश गर्न कम्तीमा पैंतीस
दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सफाई पेश गर्न मौका दिँदा निज उपर लगाइएको
आरोप स्पष्ट रुपले किटिउको र प्रत्येक आरोप कुनकुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो
समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिइएकोमा सम्बन्धित
व्यक्तिले पनि म्यादभित्रै आफ्नो सफाई पेश गर्नुपर्नेछ ।

४.४ निलम्बन गर्न सक्ने ः (१) व्यावसायिक आचरण पालना नगरेको वा ऐनको दफा १८ को
उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नाम दर्ता गराएको आरोप लागेको व्यक्तिलाई
जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ प्रारम्भ भएको मितिदेखि दर्तावाला फर्मासिष्ट वा फार्मेसी
सहायकबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।ट धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
तर देहायका अवस्था नभई सामान्यतया निलम्बन गरिने छैन –
(क) निलम्बन नगरी फार्मेसी व्यवसाय गर्न दिँदा झुठा सबुद प्रमाण
संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबुद प्रमाण गायब गर्न
सक्ने सम्भावना देखिएमा, वा
(ख) निलम्बन नगरी फार्मेसी व्यवसाय गर्न दिँदा सो व्यवसाय वा
उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने सम्भावना देखिएमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै फार्मेसी व्यवसायीलाई निलम्बन गर्दा
सामान्यतया दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि निलम्बन गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्रै
निज उपर लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा कारबाही किनारा लगाई सक्नुपर्नेछ । कुनै
असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई
निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा परिषदको पूर्व स्वीकृति लिई बढीमा एक महिनासम्मको
लागि निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम निलम्बन गरिएको वा उपनियम (२) बमोजिम
निलम्बनको अवधि बढाइएकोमा सो कुराको जानकारी सम्बन्धित फार्मेसी व्यवसायी र
निज कुनै संस्थामा कार्यरत भए त्यस्तो संस्थालाई पनि दिनु पर्नेछ । त्यसरी कुनै फार्मेसी
व्यवसायी निलम्बनमा राख्ने जानकारी प्राप्त भएपछि त्यस्तो संस्थाले पनि सम्बन्धित
फार्मेसी व्यवसायीलाई आफ्नो संस्थाको सेवाबा निलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

४.५ स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने ः (१) नियम ४.३ बमोजिम सफाई पेश गर्न
दिइएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा
त्यस्तो व्यक्तिको नाम दर्ता किताबबाट किन नहटाउने भनी निजलाई त्यस समबन्धमा
स्पष्टीकरण पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिनुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिएकोमा सम्बन्धित
फार्मेसी व्यवसायीले पनि म्यादभित्रै स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
४.६४.६ जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन ः (१) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको काम समाप्त
गरेपछि परिषद समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता
किताबबाट हटाउनु पर्ने वा नपर्ने कारण सहितको आफ्नो राय ठहरको साथै प्राप्त सबै
सबुत प्रमाण सेमत संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

४.७ परिषदले निर्णय गर्नेः नियम ४.६ बमोजिम जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन
परिषदले अध्ययन गर्दा मूलतः आरोप लागेको व्यक्तिलाई नियम ४.३ र ४.५ बमोजिम
क्रमशः सफाई र स्पष्टीकरण पेश गर्न पर्याप्त मौका दिए नदिएको तथा निजले पेश
गरेका सफाई, स्पष्टीकरण तथा सोसाथ संलग्न सबुत, प्रमाण र जाँचबुझ समितिले
संकलन गरेको प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरे वा नगरेको कुरा
समेतलाई विचार गरी आरोप लागेको व्यक्तिले आरोपित कसुर गरे वा नगरेको सम्बन्धमा
उचित मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

४.८ निर्णयको जानकारी ः व्यावसायिक आचरण पालना नगरेको वा ऐनको दफा १८ को
उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नाम दर्ता गराएको आरोपमा कुनै व्यक्तिको नाम
परिषदको दर्ता किताबबाट हटाउने गरी नियम ४.७ बमोजिम परिषदले निर्णय गरेमा
रजिष्ट्रारले त्यस्तो निर्णयको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निज कार्यरत संस्थालाई दिई
सो सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

४.९ निलम्बनको समाप्ति ः व्यावसायिक आचरण पालना नगरेको वा ऐनको दफा १८ को
उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नाम दर्ता गराएको भनी कुनै व्यक्ति उपर लागेको
आरोप नियम ४.७ बमोजिम परिषदबाट प्रमाणित भए वा नभएको अवस्थामा त्यस्तो
व्यक्तिलाई नियम ४.४ बमोजिम निलम्बन गरेको भए त्यस्तो निलम्बन स्वतः समाप्त
भएको मानिनेछ ।

४.१ पुनः नाम दर्ताः ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम परिषदले कुनै फार्मेसी
व्यवसायीको नाम पुनः दर्ता गर्ने निर्णय गरेमा रजिष्ट्रारले परिच्छेद– २ मा उल्लेखित
कार्यविधि अपनाई निजको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी सो को प्रमाणपत्र दिनेछ ।