परिच्छेद – ५ अध्यक्ष, सदस्य तथा रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ५ अध्यक्ष, सदस्य तथा रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था

५.१ अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) ऐनको दफा २५ मा लेखिएको काम, कर्तव्य
र अधिकारको अतिरिक्त परिषदको प्रमुखको हैसियतले गर्नु गराउनु पर्ने अन्य सम्पूर्ण
कार्यहरु गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार अध्यक्षको हुनेछ ।

५.२ रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख
भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिमको हुनेछ –

(क) परिषदको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा रही आवश्यक सबै
काम कारवाही गर्ने,
(ख) परिषदबाट स्वीकृत बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन
गर्ने गराउने,
(ग) परिषदको कोषको जिम्मा लिने,
(घ) दर्ता किताब आफ्नो जिम्मामा राख्ने,
(ङ) परिषद र अध्यक्षले तोकेको, निर्देशन दिएको, प्रत्यायोजन गरेको
तथा लगाए, अह्राए बमोजिमको अन्य कार्यहरु गर्ने ।

५.३ रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक ः परिषदले रजिष्ट्रारलाई अनुसूची– ७ मा तोकिए बमोजिमको
पारिश्रमिक मासिक रुपमा दिनेछ ।

५.४ बैठक भत्ता ः परिषदको अध्यक्ष, सदस्य, रजिष्ट्रार र विज्ञ तथा विषय समितिको अध्यक्ष,
सदस्य, सदस्य–सचिव र विज्ञले पाउने बैठक भत्ता अनुसूची– ७ मा तोकिए बमोजिम
हुनेछ ।