परिच्छेद – ६ परिषदको कर्मचारीको पद, दरबन्दी, श्रेणी, न्यूनतम योग्यता र पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ६ परिषदको कर्मचारीको पद, दरबन्दी, श्रेणी, न्यूनतम योग्यता र पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

६.१ परिषदको कर्मचारीको पद, दरबन्दी, श्रेणी, न्यूनतम योग्यता ः (१) परिषदमा रहने
कर्मचारीको पद, दरबन्दी, श्रेणी र सो पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता
अनुसूची– ८ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा लेखिएदेखि बाहेक परिषदको लागि नयाँ पद सिर्जना गर्न
आवश्यक देखिएमा रजिष्ट्रारले कार्यबोझ, त्यसबाट पर्न आउने आर्थिक दायित्व र त्यसको
स्रोत समेत खुलाई परिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम नयाँ पद सिर्जनाको लागि पेश हुन आएमा परिषदले
कार्यबोझ र पर्न आउने आर्थिक दायित्व समेतलाई विचार गरी प्द सिर्जना गर्नुपर्ने
लागेमा दरबन्दी स्वीकृतिको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम परिषदले गरेको अनुरोध मुताविक स्वास्थ्य
मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भै आएमा स्वीकृत भै आए बमोजिमको दरबन्दी परिषदले
सिर्जना गर्नेछ ।
(५) पदपूर्ति समितिले सेवामा रहने प्रत्येक पदको कार्य विवरण बनाउनेछ र
त्यस्तो कार्य विवरणमा सम्बन्धित पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व समेत
उल्लेख गरिनेछ ।

६.२ पदपूर्ति समिति ः (१) परिषदको सेवाको रिक्त पदमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको
लागि लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएको सिद्धान्त र तरिका अपनाई उपयुक्त
उम्मेदवारको छनौट गरी अध्यक्ष समक्ष निजको नाम सिफारिश गर्न देहाय बमोजिमको
पदपूर्ति समिति गठन हुनेछ –
(क) अध्यक्षले तोकेको परिषदको सदस्य – अध्यक्ष
(ख) अध्यक्षले तोकेको परिषदको सदस्य – सदस्य
(ग) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव
(२) पदपूर्ति समितिले पूर्ति गरिनुपर्ने पदसँग सम्बन्धित विशेषज्ञलाई
आवश्यकतानुसार विज्ञको रुपमा बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव र विज्ञले पाउने बैठक
भत्ता अनुसूची– ७ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६.३ करारमा नियुक्त गर्ने ः (१) पदपूर्ति समितिबाट नयाँ नियुक्तिको लागि सिफारिश भएका
उम्मेदवारलाई सिफारिश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र एक पटकमा बढीमा दुई वर्षको
लागि करारमा नियुक्ति दिइनेछ र यस्तो नियुक्तिको सूचना छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित
उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियुक्तिको निर्णय अध्यक्षले गर्नेछ ।
(३) परिषदलाई आवश्यक भएमा उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको
म्याद रजिष्ट्रारको सिफारिशमा एक पटकमा बढीमा दुई वर्षमा नबढ्ने गरी परिषदले थप
गर्न सक्नेछ ।ज्ञण् धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
(४) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको सेवाको शर्त, सुविधा र सेवाको
अवधि करारनामामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

६.४ पद नभई नियुक्त गर्न नहुने ः पद नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई परिषदको सेवामा नियुक्त
गर्नु हुँदैन । त्यसरी नियुक्त गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीले परिषदको सेवामा रहँदा
पाएको तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असूल उपर
गरिनेछ ।