परिच्छेद – ७ विविध

परिच्छेद – ७ विविध

७.१. परिषदको छाप ः (१) परिषदको छाप अनुसूची– ९ मा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचा र
नक्साको हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको परिषदको छाप परिषदले तोकेको आकारमा
बनाइनेछ र त्यसमा प्रयोग हुने रंग परिषदले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) परिषदको तर्फबाट जारी गरिने जुनसुकै कागजपत्रमा परिषदको छाप
लगाइनेछ ।

७.२ व्यवसाय छोडेमा वा ठेगाना बदलेमा सूचना गर्नुपर्नेः दर्तावाला कुनै फार्मेसी
व्यवसायीले फार्मेसी व्यवसाय छोडेमा वा ठेगाना परिवर्तन गरेमा निजले एक महिनाभित्र
रजिष्ट्रारलाई लिखित रुपमा सूचना गर्नुपर्नेछ ।

७.३ नाम दर्ताले अभिलेख अध्यावधिक राख्नुपर्ने ः (१) यस नियमावली बमोजिम परिषदमा
नाम दर्ता गरिएको प्रत्येक फार्मेसी व्यवसायीको नाम रजिष्ट्रारले अध्यावधिक रुपमा राख्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अद्यावधिक रुपमा राखिएको प्रत्येक फार्मेसी
व्यवसायीको नाम प्रत्येक तीन वर्षमा परिषदले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।

७.४ नाम दर्ताको अभिलेख अद्यावधिक राख्न विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने ः (१) दर्तावाला
प्रत्येक फार्मेसी व्यवसायीले नाम दर्ताको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि
परिषदले तोकेबमोजिमको ढाँचामा अध्यावधिक विवरण फाराम भरी परिषदलाई उपलब्ध
गराउनुपर्नेछ ।ज्ञज्ञ धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
(२) उपनियम (१) बमोजिम अध्यावधिक विवरण फाराम उपलब्ध नगराउने
फार्मेसी व्यवसायीको नाम अध्यावधिक सूचीमा समावेश गरिने छैन ।

७.५ अध्यावधिक दस्तुर ः परिषदको दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएको फार्मेसी व्यवसायीले
नियम ७.३ बमोजिम अध्यावधिक विवरण पठाउँदा अनुसूची–१ मा तोके बमोजिमको
अध्यावधिक दस्तुर समेत संलग्न गरी पठाउनुपर्नेछ ।

७.६ नियमावलीको व्याख्या ः यो नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार परिषदमा निहित
हुनेछ ।

७.७ बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार ः ऐन वा यस नियमावलीले निर्दिष्ट नगरेको विषयमा
वा यसो गर्ने भनी स्पष्ट नभएको विषयमा अप्रत्याशित रुपमा कुनै कठिनाई आई परेमा
ऐन र यस नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थाको विपरीत नहुने गरी परिषदले उचित
व्यवस्था गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

७.८ अधिकार प्रत्यायोजन ः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम परिषदलाई प्राप्त
अधिकारमध्ये केही अधिकार परिषदले विषय समिति, अध्यक्ष, सदस्य रजिष्ट्रार र परिषदको
अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई प्राप्त
अधिकारमध्ये केही अधिकार निजहरुले क्रमशः रजिष्ट्रार र परिषदको अधिकृत
कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछन् ।

७.९ नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, शर्त, मापदण्ड तथा पूर्वाधार निर्धारण गर्न सक्ने ः (१)
ऐन र यस नियमावलीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिषदले देहायका विषयमा आवश्यक
नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, शर्त मापदण्ड तथा पूर्वाधार निर्धाण गरी जारी गर्न सक्नेछ –
(क) व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं सुचारु रुपले फार्मेसी व्यवसायको
सञ्चालन,
(ख) शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक
मापदण्ड तथा पूर्वाधार,
(ग) शिक्षण संस्थाको मान्यताको आधार तथा सो संस्थाको
पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त, परीक्षा प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य
आवश्यक शर्त तथा पूर्वाधार एवं सो को मूल्याङ्कन तथा
पुनरावलोकन,
(घ) फार्मेसी व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक योग्यता र फार्मेसी
व्यवसायीको कार्यसीमा निर्धारण,
(ङ) अन्य आवश्यक विषय ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, शर्त,
मापदण्ड तथा पूर्वाधार पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

७.१० अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार ः परिषदले यस नियमावलीको अनुसूचीमा
आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।