अनुसूची – ३६ वारिसनामाको ढाँचा

अनुसूची – ३६ वारिसनामाको ढाँचा

अनुसूची – ३६
(दफा ८९ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)

वारिसनामाको ढाँचा

……………… बस्ने …………………. सँगको ……………….. मुद्दामा मेरो तर्फबाट …………….. (प्रयोजन खुलाउने) …………………………………. काम गर्नलाई ……………. बस्ने वर्ष ……. को ………………. नागरिकता नं. …………… (नागरिकता जारी भएको वर्ष र जिल्ला) ………………………………… लाई वारिसनामा दिई वारिस नियुक्त गरेको छु । निज वारिस कानून बमोजिम वारिस हुन योग्य हुनुहुन्छ । मैले अदालतबाट कानून बमोजिम लागेको दण्ड, अदालती शुल्क, सरकारी बिगो वा कुनै दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छैन । माथि लेखिएको व्यहोरा साँचो छ, झुट्ठा ठहरेमा यो वारिसनामा बदर गरी कानून  बमोजिम  भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

मिति …………………….                                   ………………………

दा.          वा.                                                     (दस्तखत)

 

औँठाको छाप/सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप                वारिस दिनेको नाम, थर, वतन ……….

 

माथि उल्लेख भए बमोजिम …………..बस्ने ………. वर्ष ….. नागरिकता नं. ……. (जारी भएको वर्ष र जिल्ला, सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना) को वारिस भै काम गर्न मलाई मञ्जुर छ । सो काम म इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु । मैले अदालतबाट कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना अदालती शुल्क, सरकारी बिगो वा कुनै दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छैन । म वारिस हुन कानून बमोजिम  योग्य रहेको छु ।

मिति …………………….                             ………………………

दा.          वा.                                                  (दस्तखत)

 

औँठाको छाप                         वारिस दिनेको नाम, थर, वतन ………….

साक्षीहरू :

यो वारिसनामा हाम्रो रोहबरमा लेखी सहीछाप भएको साँचो हो ।

(१)   नागरिकता/राहदानी वा सो सरहको अन्य विवरण, नम्बर र जारी जिल्ला ……. को ………बस्ने वर्ष …………को श्री ……………

(२) नागरिकता/राहदानी वा सो सरहको अन्य विवरण, नम्बर र जारी जिल्ला ……. को ……………… बस्ने ……… वर्ष …. को श्री ……….. ….

(३)   नागरिकता/राहदानी वा सो सरहको अन्य विवरण, नम्बर र जारी जिल्ला ……. को ……… लेखक श्री ………. (प्रमाणपत्र भए सो खुलाउने)

यो वारिसनामा ……………………….. मा लेखिएको हो ।

मितिः…………………