अनुसूची – ३७ साक्षीले लिने शपथको ढाँचा

अनुसूची – ३७ साक्षीले लिने शपथको ढाँचा

अनुसूची – ३७
(दफा १०६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

साक्षीले लिने शपथको ढाँचा

 

म ……………………… ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु/सत्यनिष्ठा सहित प्रतिज्ञा गर्दछु कि वादी  …………………….. प्रतिवादी …………………… भएको ……………………… मुद्दामा वादी/प्रतिवादीको साक्षीको रुपमा मैले देखे, जाने र सुनेको व्यहोरा सबै साँचो बकपत्र गर्नेछु । कुनै कुरा लुकाउने वा ढाँट्ने छैन र अदालत तथा मुद्दाका पक्षहरूको तर्फबाट सोधिएको सबै प्रश्नहरूको देखे, जाने र सुनेसम्मको सही उत्तर दिनेछु । झुट्ठा ठहरे कानून  बमोजिम भएमा मेरो मञ्‍जुर छ ।

 

……………………….

शपथ लिनेको दस्तखत

मिति : ……….

 

म समक्ष साक्षीले सपथ लिएको हो ।

……………………….

न्यायाधीशको दस्तखत

मिति : ……………….