अनुसूची – ३८ साक्षी वकपत्रको ढाँचा

अनुसूची – ३८ साक्षी वकपत्रको ढाँचा

अनुसूची – ३८
(दफा १०६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

साक्षी बकपत्रको ढाँचा

 

मुद्दा ……………………………….                       मुद्दा नं. …………………………….

…………………….. अदालतका माननीय न्यायाधीश……………..को इजलासमा वादी / प्रतिवादी ……………… का साक्षी……………………………. ले  गरेको बकपत्र।

अदालतबाट सोधिएको प्रश्‍न

 1. तपाई र तपाईको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरी दिनुहोस् । जवाफ ……………….
 2. तपाईको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरी दिनुहोस् । जवाफ ……………….
 3. प्रश्न ………………….. जवाफ ………………

सम्बन्धित पक्ष/ निजका कानून व्यवसायीको सोधपुछ

 1. प्रश्न…………………..       जवाफ ………………………………..
 2. प्रश्न ………………….. जवाफ ………………………………..

(सम्बन्धित पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले कुनै प्रश्न नसोधेमा अदालतले आवश्यक प्रश्न सोध्नु पर्नेछ)

अर्को पक्ष/निजको कानून व्यवसायीको जिरह

 1. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..
 2. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..

सम्बन्धित पक्ष/निजको कानून व्यवसायीको पुन:सोधपुछ

 1. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..

 अदालतबाट सोधिएको प्रश्‍न

 1. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..
 • तपाईको बकपत्र पढी बाँची सुनाइन्छ तपाईले भने  बमोजिम लेखेको छ, छैन उल्लेख गरिदिनुहोस् ।       जवाफ……………………
 • यो बकपत्र मैले भने बमोजिम लेखिएको ठिक साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुर छ ।
रोहबर

(१) सही छाप (सम्बन्धित पक्ष) …..

(२) सही छाप (अर्को पक्ष) …….

 

…………………………………

बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।