अनुसूची – ३९ बन्द सवालको ढाँचा

अनुसूची – ३९ बन्द सवालको ढाँचा

अनुसूची – ३९
(दफा १०७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

बन्द सवालको ढाँचा

 

मुद्दा : …………………………….                       मुद्दा नं. : …………………

 

……………………..अदालतका माननीय न्यायाधीश……………..को इजलासबाट वादी ………………………. प्रतिवादी ……………………………………. भएको……………… मुद्दामा वादी/प्रतिवादीको साक्षी………………………………..  को नाममा पठाइएको बन्दसवाल।

 

अदालतबाट सोधिएको प्रश्‍न र जवाफहरू

  1. तपाई र तपाईको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ……………..
  2. तपाईको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ……………..
  3. अदालतबाट सोधी पठाइएका अन्य प्रश्नहरू (सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएको भए सो समेतको आधारमा सोधिएका प्रश्नहरू)

(क) …………….. (प्रश्न) …………………..         जवाफ ……………………………..

  1. सम्बन्धित पक्ष/निजका कानून व्यवसायी उपस्थित भई सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको भए,-

(क) ……………..(प्रश्न) ………………. जवाफ…………………………………………

(ख) …………….. (प्रश्न) ……………….  जवाफ ……………………………….

५.    यो बन्दसवाल मैले भने  बमोजिम लेखिएको ठीक साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून  बमोजिम  भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

         रोहबर

(१) सही छाप (सम्बन्धित पक्ष) …..

(२) सही छाप (अर्को पक्ष) …….

                                      …………………………………

बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत

 

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।