अनुसूची–४० श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको  ढाँचा

अनुसूची–४० श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको  ढाँचा

अनुसूची–४०
(दफा १०९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)

श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको  ढाँचा

…………….. अदालतका न्यायाधीश श्री ……… को मिति ……………… को  आदेशले ………………………………… वादी ………………………………….. प्रतिवादी भएको …………………… मुद्दामा वादी/प्रतिवादीका साक्षी …………………… बस्ने  ………………..लाई हामी देहायका व्यक्तिका रोहबरमा श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बकपत्र गरिएको ठीक साँचो हो ।

 

बकपत्र  गर्ने  साक्षीको नाम, थर र वतन : ……………………………………………………………………………….

श्रव्य-दृश्य संवाद गर्न साक्षी उपस्थित भएको स्थान : …………………………………………………………………..

 

वादी वा निजको वारेसको नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………………..……………………………

वादी  वा निजको कानून व्यवसायी  (सरकारवादी मुद्दाको हकमा सरकारी वकील)

भए नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………

 

प्रतिवादी वा निजको वारेसको नाम, थर र हस्ताक्षर : …………………………………………………………………

प्रतिवादीको कानून व्यवसायी भए नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………………………………………

 

प्राविधिक कर्मचारीको सहयोग लिएको भए निजको नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………..………………

श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत बकपत्र गराउने अदालतको कर्मचारीको नाम, थर र हस्ताक्षर : ……………

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज……. शुभम्।

द्रष्टव्य :

(१)      श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको यस अभिलेखको शीरमा सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२)       श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत भएको बकपत्रको विद्युतीय प्रतिलाई खामबन्दी गरी बन्द बन्दमा उपस्थित पक्षहरू/वारिस/निजहरूको कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीको सही छाप गरी अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।