अनुसूची–४१ नेपाल बाहिर रहेको साक्षी बुझ्नको लागि प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा

अनुसूची–४१ नेपाल बाहिर रहेको साक्षी बुझ्नको लागि प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा

अनुसूची–४१
(दफा ११५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल बाहिर रहेको साक्षी बुझ्नको लागि प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा

मुद्दा ……………………………….                 मुद्दा नं. …………………….

……………………..अदालतका माननीय न्यायाधीश……………..को इजलासबाट वादी ………………………. प्रतिवादी ……………………………………. भएको……………… मुद्दामा …………………. मुलुकमा रहेका वादी/प्रतिवादीको  साक्षी………………………………..  को नाममा पठाइएको बन्दसवाल।

 

अदालतबाट सोधिएको प्रश्‍न र जवाफहरू

१.    तपाई र तपाईको बाबु आमाको नाम, थर उल्लेख गरिदिनुहोस् ।   जवाफ ………….

२.    तपाईको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरिदिनुहोस् ।           जवाफ ………….

३.    अन्य आवश्यक प्रश्नहरू

(क) …………….. (प्रश्न) …………………..         जवाफ ……………………………..

४.    यो बन्दसवाल मैले भने  बमोजिम लेखिएको ठिक साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम  भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

 

……………………………

पक्षको दस्तखत

 

…………………………………

बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।

द्रष्टव्य :

(१)   बन्द सवालबाट बुझिएको साक्षीको विवरण सम्बन्धित देशको कानून बमोजिम प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।

(२)   बन्द सवाल सम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल र सम्बन्धित देशबीच भएको पारस्परिक सहायता सम्बन्धी कानून बमोजिम हुनेछ ।