अनुसूची–४२ प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

अनुसूची–४२ प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

अनुसूची–४२
(दफा १२२ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित)

प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

 

……………अदालतमा पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्र

…………………..  सालको फौ.दा.नं. ………………….. मुद्दा नं. ………………….

….‍……….. को छोरा/छोरी/पति/पत्नी …… बस्ने ….. वर्ष ……. को …………… प्रतिवादी

(एकभन्दा बढी प्रतिवादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा उल्लेख गर्ने।)

विरुद्ध

………………को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ……….बस्ने वर्ष … को ………………… वादी

(एकभन्दा बढी  वादी  भए  यसै बमोजिमको  विवरण  प्रत्येक वादीको हकमा  उल्लेख  गर्ने)

मुद्दा : …………..

उल्लिखित वादी भएको मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा/हाम्रा नाममा जारी भएको समाह्वान …………………….. अदालतबाट मिति ……… मा प्राप्त भएकोले सो फिराद दाबीका सम्बन्धमा देहायको व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र लिई उपस्थित भएको छु/छौ ।

१.       वादीले दाबी गरेका विषयहरूका सम्बन्धमा मेरो/हाम्रो भएको यथार्थ व्यहोरा निम्न प्रकरणहरूमा खुलाएको छु/छौं।

(क) …………

(ख) …………

(ग) …………

(घ) …………

(ङ) …………

२.        फिराद दाबी पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दछु/गर्दछौँ । गर्दिनँ/गर्दैनौँ (फिराद दाबी आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको भए स्वीकार गरेको आधार र कारण उल्लेख गर्ने)

३.        फिराद दर्ता गर्ने हकदैया/हदम्याद/अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर लिएको भए सोको आधार र कारण :-

४.        फिराद दाबी अनुसार अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने हो वा होइन :

५.        कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरण :

६.        देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छौँ :

(क) ……………बापत रु. …………

(ख) ……………बापत रु. …………..

७.       प्रमाण :   यस विषयमा  देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु/छौँ ।

(क) …………

(ख) …………

(ग) …………

८.       साक्षी :-

(क) …………

(ख) …………

(ग) ………… (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना)

९.    यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम  सहुँला बुझाउँला।

 

……………………..

प्रतिउत्तरपत्रवालाको दस्तखत र

सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप

इति संवत् ……….. साल ………. महिना ……. गते रोज …….. शुभम् ।

द्रष्टव्य : सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम, थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।