अनुसूची–४३ फैसलाको ढाँचा

अनुसूची–४३ फैसलाको ढाँचा

अनुसूची–४३
(दफा १३१ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

फैसलाको ढाँचा

…………………………………… अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश ………………………………….

फैसला

मुद्दा नं. ………………….

रजिष्ट्रेशन/कोड नं.  …………

निर्णय नं. :

सजाय निर्धारण निर्णय नं. : (सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई भएमा मात्र खुलाउने)

………………..को जाहेरी/प्रतिवेदनले नेपाल सरकार/ ……. को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ……….. को ………..  

वादी/उजूरवाला/

फिरादी

विरुद्ध
……………………… को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं…………बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………  

प्रतिवादी

 

मुद्दा : …………………………

वादीको साक्षी : ……………………..                   प्रतिवादीको साक्षी : ………………

प्रमाण : …………….                                प्रमाण : …………………………..

 

अदालतबाट बुझेको,-

साक्षी : …………………..

प्रमाण : ……………………

तथ्य खण्ड

१.    मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहितको विवरण : ……………………………………………………….

२.    अभियोगपत्र/उजुरी/फिरादको मुख्य व्यहोरा : ……………………………………………………

३.    अभियुक्तको बयान वा प्रतिवादीको प्रति उत्तरपत्रको जिकिरको मुख्य व्यहोरा : …………..

४.    वादी प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाण : ………………………………………………………

ठहर खण्ड

५.    ठहर गर्नु पर्ने विषय : ………………………………………………………………………..

६.    कानून व्यवसायीको बहस जिकिर वा बहस नोट पेश गरेकोमा सोको मुख्य बुँदा : ………

७.    अदालतले प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गरेको वा सफाइ दिएको निर्णय र सो को आधार : ……………………..

८.    निर्णय गर्दा आधार लिइएको सम्बद्ध कानून : …………………………………

सजाय निर्धारण खण्ड

९.    सजाय पूर्वको प्रतिवेदन लिएको भए सो को मुख्य बुँदा : ……………………………………

१०.      कसूरदारलाई ठहर भएको कैद/जरिबाना/क्षतिपूर्ति/बिगो : ………………………………

११.   प्रोवेशनमा छोड्न मिल्ने नमिल्ने/कैद बापत रकम तिर्न मिल्ने नमिल्ने कुराः…………..

१२.   अन्य आवश्यक विवरण : ………………………………………………………………………………

तपसिल खण्ड

१.    फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय (बिगो, क्षतिपूर्ति, सजाय, धरौटी आदि) :

२.    पुनरावेदन सम्बन्धी विषय,

३.    अन्य आवश्यक विषय ।

……………………………………..

न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत

अदालतको छाप

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने,-

कर्मचारीको नाम :

फैसला मिति :

कसुर ठहर/सफाइ भएको मिति : …………………,

सजाय निर्धारण भएको मिति (सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई भएकोमा) : ………………..

फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति : ……………