अनुसूची–४४ फैसलाको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची–४४ फैसलाको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची–४४
(दफा १३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

फैसलाको सूचनाको ढाँचा

……………………………………. अदालतबाट जारी भएको

फैसलाको सूचना

 ……………को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं…………बस्ने वर्ष … को ………… (फोन नं. …………, इमेल ………………………)

……………………………..को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी ………………… अभियुक्त/प्रतिवादी तपाई समेत भएको …………………………. मुद्दाको कारबाहीमा तपाई शुरुदेखि नै संलग्न नरहनु भएको/थुना वा कैदमा रहनु भएको/एकतर्फी कारबाही भएको र उक्त मुद्दा यस अदालतबाट मिति …………… मा फैसला भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (१) बमोजिम तपाईको नाममा यो सूचना जारी गरी पठाइएको छ । फैसलाको नक्कल यसैसाथ संलग्न छ ।

 

मुद्दा नं. : ………………………….

                                                ………………………………..

                                                सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् ………………… साल ……………….. महिना ……… गते रोज ………….. शुभम् ।