अनुसूची – ४५ पुनरावेदनपत्रको ढाँचा

अनुसूची – ४५ पुनरावेदनपत्रको ढाँचा

अनुसूची – ४५
(दफा १३६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

पुनरावेदनपत्रको ढाँचा

…………………….. अदालतमा पेश गरेको

पुनरावेदनपत्र

   मुद्दा नं. : ………………………

रजिष्ट्रेशन/कोड नं. : …………

 

………………..को जाहेरी/प्रतिवेदनले नेपाल सरकार/ …… को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………………………..  

पुनरावेदक/ वादी/ प्रतिवादी

विरुद्ध  
……………….. को जाहेरी/प्रतिवेदनले नेपाल सरकार/ ……………………….. को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका………… वडा नं…………बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………  

 

प्रत्यर्थी/वादी/ प्रतिवादी

 

मुद्दा : ……………………………………..

 

फैसला गर्ने न्यायाधीश र अदालत : …………………………………………………..

फैसला भएको मिति :  ………………………………………………………………………..

फैसला भएको थाहा पाएको मिति : ………………………………………

 

उपर्युक्त मुद्दामा वादी दावी पुग्ने/आंशिक वादी दावी पुग्ने/वादी दावी नपुग्ने/मुद्दा खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले चित्त नबुझेको कुरामा …………………….. (पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धित कानून र दफा) बमोजिम देहायको पुनरावेदन गर्दछु/गर्दछौँ ।

१.    मुद्दाको संक्षिप्त विवरण : …………………………………………..

२.    फैसलाको संक्षिप्त विवरण : ………………………………………..

३.    फैसला गर्दा लिएका आधार : ………………………………………

४.    पुनरावेदन गर्नु पर्ने कारण र फैसला गर्दा लिएका आधार खण्डनको व्यहोरा :

(क) ………………………………………………………………..

(ख) ………………………………………………………………..

(ग) ………………………………………………………………..

५.    पुनरावेदन जिकिर र त्यसलाई पुष्ट्याई गर्ने कानूनी आधार : …………………………………

६.    फैसला बमोजिम भएको सजाय भोगी/सो बापत धरौट/जमानत दिई पुनरावेदन गरेको भए सो व्यहोरा : ………………………………………………………………………………………….

७.    पुनरावेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर : ……………………………………….

८.    अन्य आवश्यक कुराहरू कुनै भए :

(क) …………………………………..

(ख) …………………………………..

(ग) …………………………………..

९.    पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने लिखतहरूः

(क)   फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ख)   लाग्ने दस्तुर तिरेको प्रमाण,

(ग)   धरौट/जमानत दिई वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७     बमोजिम सुविधा पाएको भए सोको निस्सा,

(घ)   कुनै प्रमाण भए सो प्रमाणको प्रतिलिपि,

(ङ)   फैसला भएको थाहा पाएको/सूचना पाएको निस्साको प्रतिलिपि ।

१०.   यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

……………………………………………..

पुनरावेदकको दस्तखत/सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप

मिति :

द्रष्टव्य:

  • पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी एकभन्दा बढी भए प्रत्येकको हकमा उल्लिखित विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
  • सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट पुनरावेदनपत्र दिएको भए अख्तियारनामा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
  • दोस्रो तहको पुनरावेदन भए पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने न्यायाधीश, अदालत, मुद्दा नं. र रजिष्ट्रेशन नं. समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
  • पुनरावेदनपत्र पेश गर्दा फैसला तथा मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा ढाँचाको व्यहोरामा हेरफेर हुन सक्नेछ ।