अनुसूची – ४६ लिखत प्रतिवादको ढाँचा

अनुसूची – ४६ लिखत प्रतिवादको ढाँचा

अनुसूची – ४६
(दफा १४० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)

लिखित प्रतिवादको ढाँचा

………………………. अदालतमा पेश गरेको

लिखित प्रतिवाद

  मुद्दा नं. ………………………

रजिष्ट्रेशन/कोड नं.  …………

 

……………….. को जाहेरी/प्रतिवेदनले नेपाल सरकार/ ……. को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………………………..  

लिखित प्रतिवादकर्ता/ वादी/ प्रतिवादी

विरुद्ध  
……………….. को जाहेरी/प्रतिवेदनले नेपाल सरकार/ ………………………… को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………  

 

पुनरावेदक/वादी/ प्रतिवादी

 

उल्लिखित मुद्दामा मेरो/हाम्रो नाममा यस अदालतबाट  जारी भएको सूचना मिति ………………… मा पाएकोले पुनरावेदन जिकिरको खण्डन गरी प्रतिरक्षा गर्न यो लिखित प्रतिवाद पेश गरेको छु/छौँ। मेरो/हाम्रो व्यहोरा निम्नलिखित छः–

 

१.    मुद्दाको संक्षिप्त विवरणः …………………………………………..

२.    पुनरावेदन जिकिर खण्डन गर्नु पर्ने आधार र कारण तथा सोको व्यहोरा:

(क) ………………………………………………………………..

(ख) ………………………………………………………………..

(ग) …………………………………………………………………

३.    लिखित प्रतिवादलाई पुष्ट्याई गर्ने कानूनी आधार : …………………………………………….

४.    अन्य आवश्यक कुराहरू कुनै भए :

(क) …………………………………..

(ख) …………………………………..

(ग) …………………………………..

५.    लाग्ने दस्तुर : …………………………

 

६.    यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

…………………………….

प्रत्यर्थीको दस्तखत/

सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप मिति : ……………………….

द्रष्टव्य :

  • पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी एकभन्दा बढी भए प्रत्येकको हकमा उल्लिखित विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
  • सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट लिखित प्रतिवाद दिएको भए अख्तियारनामा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
  • लिखित प्रतिवाद पेश गर्दा फैसला तथा मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा ढाँचाको व्यहोरामा हेरफेर हुन सक्नेछ ।
  • प्रतिवाद गर्न अदालतबाट जारी भएको सूचनाको तामेली प्रति समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।