अनुसूची–४७ पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा

अनुसूची–४७ पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा

अनुसूची–४७
(दफा १५० सँग सम्बन्धित)

पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा

…………………… अदालत

एकल/संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश ………………………………

………………………………

फैसला

मुद्दा नं. ……………….

रजिष्ट्रेशन/कोड नं.  …………

मातहत फैसला गर्ने अदालतको फैसला मिति……………

कसूर ठहर निर्णय नं. ………..

सजाय निर्णय नं. (सजाय निर्धारणमा छुट्टै सुनुवाई नभए निर्णय नं मात्र खुलाउने

………………..को जाहेरी/प्रतिवेदनले नेपाल सरकार/ ……. को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………………………..  

पुनरावेदक   वादी/ उजूरवाला

 

विरुद्ध  
……………………… को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ………. को …. ………. …………. ……….. प्रत्यर्थी/वादी     / प्रतिवादी

मुद्दा : ……………..

शुरु/पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने अदालत/ निकाय : ………………..

शुरु फैसला भएको मिति :

पुनरावेदन परेको मिति :

तथ्य खण्ड

१.    मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य : ………………………………………………………………

(मुद्दाको तथ्य, शुरु फैसला र पुनरावेदनको व्यहोरा उल्लेख गर्ने)

२.    प्रत्यर्थी झिकाएको भए आदेश : …………………………………………………………………

(संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने)

३.    प्रमाण बुझेको भए सोको विवरण : ………………………………………………

(संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने)

ठहर खण्ड

४.    पुनरावेदन जिकिर र अदालतबाट निर्णय गर्नु पर्ने विषय (बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्ने)

(क) ………………………………………………………………………………….

(ख) ………………………………………………………………………………….

५.    अदालतको ठहर, सोको आधार र सम्बद्ध कानून : ………………………..

सजाय निर्धारण खण्ड

६.    सजाय पूर्वको प्रतिवेदन लिएको भए सोको मुख्य बुँदा : ……………………………………

७.        कसूरदारलाई ठहर भएको कैद/जरिबाना/क्षतिपूर्ति/बिगो : ………………………………

८.    प्रोवेशनमा छोड्न मिल्ने नमिल्ने/कैद बापत रकम तिर्न मिल्ने नमिल्ने कुरा : …………..

९.    अन्य आवश्यक विवरण : ……………………………………………………………………………….

तपसिल खण्ड

१.    फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय (बिगो, क्षतिपूर्ति, सजाय, धरौटी आदि) :

२.    पुनरावेदन सम्बन्धी विषय,

३.    अन्य आवश्यक विषय ।

 

……………………                                                      ………………………

(न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत)                (न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत)

 

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने कर्मचारीको नाम, थरः

फैसला मिति :

कसुर ठहर/सफाइ भएको मिति : …………………,

सजाय निर्धारण भएको मिति : (सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई भएकोमा)

फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति : ……………

 

अदालतको छाप