अनुसूची – ४ दर्ता किताब

अनुसूची – ४ दर्ता किताब

(नियम २.४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
दर्ता किताब

दर्ता नं. ः
नाम ः
स्थायी ठेगाना ः अञ्चल …………………………….. जिल्ला ……………………………………..
गाउँ विकास समिति/नगरपालिका ………………………………………………..
वडा नं. …………….. टोल ः ……………………………………………………..
गाउँ ………………………………………………………………………………….
टेलिफोन नं. …………………………. फ्याक्स नं. ……………………………….
इमेल …………………………………………………………………………………
अस्थायी ठेगाना ः अञ्चल …………………………….. जिल्ला …………………………………….
गाउँ विकास समिति÷नगरपालिका ………………………………………………..
वडा नं. …………….. टोल ः ……………………………………………………..
गाउँ ………………………………………………………………………………….
टेलिफोन नं. …………………………. फ्याक्स नं. ……………………………….
इमेल …………………………………………………………………………………
बाबुको नाम ः ………………………………………………………………………………………….
कार्यरत संस्था र ठेगाना ः …………………………………………………………………………….
शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण
सामान्य शैक्षिक योग्यता