अनुसूची – ८ सेवामा रहने श्रेणी, पदनाम, दरबन्दी संख्या र न्यूनतम योग्यता

अनुसूची – ८ सेवामा रहने श्रेणी, पदनाम, दरबन्दी संख्या र न्यूनतम योग्यता

(नियम ६.२ सँग सम्बन्धित)
सेवामा रहने श्रेणी, पदनाम, दरबन्दी संख्या र न्यूनतम योग्यता