अनुसूची – ४८ साधक फैसलाको ढाँचा

अनुसूची – ४८ साधक फैसलाको ढाँचा

अनुसूची – ४८
(दफा १५० सँग सम्बन्धित)

साधक  फैसलाको ढाँचा

…………………… अदालत

एकल/संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश ………………………………

………………………………

फैसला

मुद्दा नं. ……………….

रजिष्ट्रेशन/कोड नं.  …………

कसूर ठहर निर्णय नं. ………..

 

……………….. को जाहेरी/प्रतिवेदनले नेपाल सरकार/ ……. को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………………………..  

वादी/उजूरवाला

 

विरुद्ध  
……………………… को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने  वर्ष ……….. को ………………………………………………………..  

 

प्रतिवादी

मुद्दा : …………….

साधक जाहेर गर्ने अदालत : ………………..

फैसला मिति : …………………………….

तथ्य खण्ड

१.    मुद्दाको संक्षिप्तथ्य : ………………………………………………………………

(मुद्दाको तथ्य, शुरु फैसला र पुनरावेदनको व्यहोरा उल्लेख गर्ने)

२.    प्रत्यर्थी झिकाएको भए आदेश : …………………………………………………………………

(संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने)

३.    प्रमाण बुझेको भए सोको विवरण : ………………………………………………

(संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने)

ठहर खण्ड

४.    मातहत अदालतको फैसला र अदालतबाट निर्णय गर्नु पर्ने विषय (बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्ने)

(क) ………………………………………………………………………………….

(ख) ………………………………………………………………………………….

५.    अदालतले आधार र कारण खुलाई गरेको निर्णय र ठहर : ………………………..

तपसिल खण्ड

१.    फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय(विगो, क्षतिपूर्ति, सजाय, धरौटी आदि) :

२.    अन्य आवश्यक विषय ।

 

……………………                                                           …………………….

(न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत)                (न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत)

 

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने कर्मचारीको नाम, थर :

 

फैसला मिति :

कसुर ठहर/सफाइ भएको मिति : …………………,

फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति : ……………

अदालतको छाप