अनुसूची –४९ फैसला  बमोजिम कसूरदार पक्राउ गर्ने आदेशको ढाँचा

अनुसूची –४९ फैसला  बमोजिम कसूरदार पक्राउ गर्ने आदेशको ढाँचा

अनुसूची –४९
(दफा १५१ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

फैसला  बमोजिम कसूरदार पक्राउ गर्ने आदेशको ढाँचा

……………………………………………… अदालतबाट जारी भएको

कसूरदार पक्राउ गर्ने आदेश

……………………………………………………………….  प्रहरी कार्यालय।

 

……………………………………………… को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी नेपाल सरकार …………………….. विरुद्ध ……………………… भएको ……………………. मुद्दा मिति ……………. मा ………………… अदालतबाट फैसला हुँदा देहायको कसूरदार फरार रहेको र निजको नाममा देहाय बमोजिमको लगत बाँकी रहेकोले निजलाई तदरुखताका  साथ खोजतलास गरी यथाशक्य चाँडो पक्राउ गरी यस अदालतमा हाजिर गराई निजलाई लागेको लगत असूलीको लागि …………………………… कारागारको कार्यालयमा बुझाई दिन यो आदेश जारी गरिएको छ ।

मुद्दा नं. : ………………………….

लगत नं. ………………………….

फरार कसूरदारको विवरण

(१)   ……. को छोरा/छोरी ………… को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका …… वडा नं. ………..बस्ने वर्ष … को …… (फोन नं. ….. ),

(२)   अन्य विवरण (हुलिया, तस्विर, औँठा छाप आदिको विवरण भए उल्लेख गर्ने) : ……..

असुल उपर गर्नु पर्ने लगतको विवरण:

(क)   कैद : …………….. वर्ष ………………… महिना …………….. दिन

(ख)   जरिबाना :          रु…………….. ।

(ग)   सरकारी बिगो :  रु…………….. ।

                                                ………………………………..

                                                सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् ………………… साल ……………….. महिना ……… गते रोज ………….. शुभम् ।