परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “सैनिक अदालत नियमावली, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले सैनिक ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कोर्ट अफ इन्क्वायरी” भन्नाले नियम ४ बमोजिम गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्राड विवाकको कार्यालय” भन्नाले प्राड विवाकको प्रमुख रहने जङ्गी अड्डाको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पृतना प्राड विवाक शाखा तथा बाहिनी प्राड विवाक शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “रजिष्ट्रार” भन्नाले नियम ३७ बमोजिम सैनिक विशेष अदालतमा काम गर्न तोकिएको प्राड अधिकृत सम्झनु पर्छ ।