अनुसूची – ५० लिखत पञ्जिकाको ढाँचा

अनुसूची – ५० लिखत पञ्जिकाको ढाँचा

अनुसूची – ५०
(दफा १७१ सँग सम्बन्धित)

लिखत पञ्जिकाको ढाँचा

…………………… अदालत

लिखतको पञ्चिका

 

मुद्दा : ………………

मुद्दा नं. ……………

रजिष्ट्रेशन नं. ……..

बादी : ……………………………………………….

                             बिरुद्ध

प्रतिवादी : ……………………………………………………..

 

लिखतको क्रम सङ्ख्या लिखतहरूको छोटकरी विवरण लिखत दाखिला गर्ने पक्षको नाम लिखत दाखिला भएको मिति कर्मचारीको सही छाप
कहिल्यै नसडाउने पाँच वर्षपछि सडाउने
           
           
           

 

 

………………………                                ………………………………….

तयार गर्नेको दस्तखत                                  प्रमाणित गर्ने अधिकृतको दस्तखत