८. भिक्षा माग्न लगाउन नहुने :

८. भिक्षा माग्न लगाउन नहुने :

(१) कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउन हुंँदैन ।
(२) ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको ईच्छाविपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाउनु हुँदैन ।
(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) विपरीतको कार्य गरेमा निजले यस ऐनबमोजिमको कसूर गरेको
मानिनेछ ।