११. कामकारबाहीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने :

११. कामकारबाहीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने :

ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो कामकारबाही सम्पादन गरिदिनु पर्नेछ ।