परिच्छेद–६ फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

 

३९. फैसला गर्ने कार्यविधिः (१) मुद्दामा प्रमाण बुझि सकेपछि सैनिक अदालत वा सैनिक विशेष अदालतले मुद्दामाथि छलफल गर्नको लागि तोकिएको दिन हाजिर भएका पक्षलाई राखी छलफल गरी ठहर गर्नु पर्ने विषय उपर ठहर गरी सो ठहरको राय सोही दिन राय
किताबमा लेखी अध्यक्ष र सदस्यले सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस नियम बमोजिमको फैसलामा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा,
(ख) मुद्दामा मुख नमिलेको कुरा र ठहर गर्ने पर्ने कुरा,
(ग) प्रतिवादीको जिकिर तथा प्रतिरक्षाको विवरण,
(घ) पक्षले पेश गरेको प्रमाण,
(ङ) अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रश्न,
(च) निर्णयका आधार र कारण,
(छ) दाबी पुष्टी हुने भएकोमा प्रतिवादीलाई हुने सजाय,
(ज) पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन
गर्नु पर्ने अदालत,
(झ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(३) फैसलाको ढाँचा अनुसूची–९ बमोजिम हुनेछ ।

४०. फैसला सुनाउनु पर्नेःनियम ३९ बमोजिम फैसला भएपछि सो फैसला प्रतिवादीलाई सुनाई सुनी पाएको कागज गराइ राख्नु पर्नेछ ।

४१. फैसला पठाउनु पर्नेःसैनिक अदालत वा सैनिक विशेष अदालतको फैसला सहितको सक्कलै मिसिल आवश्यक कारबाहीको निमित्त प्राड विवाकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

४२. फैसला कार्यान्वयन गर्नेःऐनको परिच्छेद–१२ बमोजिम मुद्दा सदर भई सो मुद्दामा पुनरावेदन परे सोको टुङ्गो लागेपछि र पुनरावेदन नपरे पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको पन्ध्र दिनभित्र प्राड विवाकको कार्यालयले फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कारवाही
गर्नेछ ।