परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

 

४३. सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः सैनिक विशेष अदालतका अध्यक्ष, सदस्य, समितिका अध्यक्ष, सदस्य र अन्य कर्मचारीहरूको सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४४. नक्कल माग गर्न सक्नेः सैनिक अदालतमा दायर भएका मुद्दासँग सम्बन्धित कागजातहरूमध्ये बन्द इजलासबाट सुनुवाई भएका कागजको नक्कल प्रतिवादी वा निजको हकवालाले लिन पाउनेछ र सो बाहेकका अन्य कागजात सम्बन्धित प्रतिवादी वा मुद्दाको सरोकारवाला व्यक्तिले लिन पाउनेछ ।

४५. नक्कलको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) नियम ४४ को अधीनमा रही मिसिलमा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल सार्न चाहने सरोकारवाला व्यक्तिले प्राड विवाकको कार्यालयमा अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) प्राड विवाकको कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन रीतपुर्वकको छ छैन र नक्कल लिन चाहने व्यक्ति सरोकारवाला हो होइन जाँच गरी नक्कल प्रमाणित गरी नक्कल दिनु पर्नेछ ।

४६. नक्कल दस्तूरः नक्कलको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।