अनुसूची–३ अभियुक्तले सैनिक अदालत समक्ष गर्ने कागजको ढाँचा

अनुसूची–३ अभियुक्तले सैनिक अदालत समक्ष गर्ने कागजको ढाँचा

(नियम १७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अभियुक्तले सैनिक अदालत समक्ष गर्ने कागजको ढाँचा

लिखितम ………………… आगे, म उपर लागेको अभियोगका सम्बन्धमा आफैँ वहस गर्नु हुन्छ वा प्रतिरक्षाको लागि प्राड अधिकृतको माग गर्नु हुन्छ भनी यस सैनिक अदालतबाट सोधनी भएकोमा म उपर लागेको अभियोगको सम्बन्धमा मेरा तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि प्राड अधिकृत …………… (प्राड अधिकृतको नाम खुलाउनु पर्ने) ……….. लाई मुकरर गर्दछु।म आफै वहस गर्दछु । साथै म उपर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न गठित यस सैनिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू कसैसँग मेरो रिसइवी, वाधा विरोध नभएको र नाता सम्बन्ध समेत पर्दैन भनी यो कागजमा दस्तखत गरी………सैनिक अदालतमा चढाँए । इति संवत् २०….साल………महिना…….गते
रोज……….शुभम्