अनुसूची– २ अभियोगपत्रको ढाँचा

अनुसूची– २ अभियोगपत्रको ढाँचा

(नियम ११ र नियम २८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
अभियोगपत्रको ढाँचा
अभियोगपत्र
मुद्दाः
१. अभियुक्तको नाम थर बतन ः जिल्लाः ……., न.पा.÷गा.वि.स. ……….., वडा नं….
……………..बस्ने ……………को नाति, ………… …..को छोरा …….युनिट मा कार्यरत
वर्षः ….. नं….. दर्जा  ….. हुलिया ……….. को श्री …. …..
२. यसभन्दा अगाडि कही कतैबाट सरुवा भई आएको भए युनिटको नाम र समयावधि ः
(क) …..
(ख) …..
(ग) …..
३. नोकरी अवधिः
४. घटनाको संक्षिप्त विवरणः
५. अभियोगः
६. सवुद प्रमाणः
दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीजवस्तुः
गवाहः
देख्नेः
(क)
(ख)
सुन्नेः
(क)
(ख)
दसीको सामान वा कसूरसँग प्रमाण लाग्ने अरू चीजवस्तुः
(क)
(ख)
प्रस्तुत कागज पत्रहरूः
(क)
(ख)
७. पहिले कुनै कसूर गरेको भए सो को विवरणः
यो अभियोगपत्रबाट कारबाही शुरु गर्न सैनिक अदालतसँग सादर अनुरोध गरिन्छ ।
कार्यालयको छापः अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकृतको,–
दस्तखतः
दर्जाः
नाम थरः
युनिटः
कम्प्युटर. नं.ः
मितिः