अनुसूची–५ प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतले लिने शपथको ढाँचा

अनुसूची–५ प्राड विवाक वा प्राड अधिकृतले लिने शपथको ढाँचा

(नियम १८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

म. …. …. …. …. …. …. ले ईश्वरलाई साक्षी राखी।सत्य निष्ठापूर्वक यो शपथ लिन्छु कि प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा मैले निष्पक्ष रूपमा प्राड विवाकको काम कर्तव्यहरू सम्पादन गर्नेछु । प्रस्तुत मुद्दाको सबुद प्रमाण दिन पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा यस सैनिक अदालतको अध्यक्ष र कुनै पनि सदस्यले निर्णयका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको राय वा मतदानको कुरा अन्यत्र प्रकट गर्ने छैन ।
शपथ गर्नेकोे,–
दस्तखतः
दर्जाः
नाम थरः
मितिः